DC Office, Barpeta | Barpeta - 781301
Email-ID: dc-barpeta@nic.in

SUB DIVISIONSUB DIVISION


Name of Sub-division
Name of Mouza
Barpeta
Barpeta
Betbari
Nagaon
Chenga
Ghilajari
Jania
Mandia
Baguribari
Gobardhana
Kharija Bijni
Damka Chaka Baushi
Howli
Titapani
Rupshi
Baghbar
Sarukhetri
Paka
Bajali
Pub Bajali
Sariha
Uttar Bajali
Manikpur
Bhabanipur
Hastinapur
Bijni